کاهش آلودگی صوتی داخل خودرو به کمک درزگیر های نانویی | یک


کلید واژه ها: داخل خودرو – آلودگی صوتی – خودرو – تولیدکننده – شرکت فناور – داخل – آلودگی – فناوری – ایرانی – تقویت – صوتی – شرکتمنبع

یک شرکت فناور ایرانی تولیدکننده بفل های (درزگیر) پلیمری، درزگیر های پلیمری تقویت شده با فناوری نانو، می تواند صدای وارد شدن به داخل خودرو را به حداقل برساند.