چرا خودرو های چینی تخت گاز گران می شوند؟ | مونتاژکارانی که


کلید واژه ها: شرایط – خودرو – سوءاستفاده – قیمت – عرضه – محدودیت – افزایش – مدیریت – بازار – کاهش – چینی – گرانمنبع

مونتاژکارانی که خودرو ها را زیر قیمت می فروختند با سوءاستفاده از شرایط، برای مدیریت بازار عرضه را کاهش دادند و قیمت در شرایط محدودیت عرضه، باز هم افزایش یافته است.