پیش بینی افزایش درآمد های مالیاتی در نیمه دوم سال | سخنگوی

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه 1401، با تاکید بر اصلاح زیرساخت ها در اخذ مالیات به خصوص در زمینه منازل وخودرو های گران قیمت گفت: با این اقدام اخذ مالیات در نیمه دوم سال در مقایسه با 5 ماهه اول افزایش خواهد یافت.


کلید واژه ها: اخذ مالیات – سخنگوی کمیسیون تلفیق – کمیسیون تلفیق بودجه – مالیات – کمیسیون تلفیق – افزایش – افزایش درآمد – زیرساخت ها – گران قیمت – نیمه – مالیاتی – کمیسیون – زیرساخت – سخنگوی – مقایسه – اصلاح – درآمد – اقدام – تلفیق – بودجه – منازل – بینی – قیمت – گرانمنبع