پسته میلیونی شد / هر کیلو پسته یک میلیون و 200 تومان

منبع خبر: 9 صبح
دسته بندی خبر: اقتصادیمنبع