وانت ضعیف و ارزان فیات در تست تصادف(+فیلم و عکس) | لاتین انکپ


لاتین انکپ نسخه های تک و دو کابین فیات استرادا و رم 700 را بررسی کرده و هر دو پیکربندی در تست های تصادف و ایمنی فقط یک ستاره دریافت کرده اند.

– تست تصادف فیات استرادا و رم 700 فیات استرادا و رم 700 عملکردی ضعیف در این زمینه از خود نشان داده و تنها یک ستاره از پنج ستاره ممکن را کسب کرده اند.

فقط یک ستاره دریافت کرده اند.

به گفته لاتین انکپ، بدنه خودروها ناپایدار و ناتوان در تحمل فشار تصادفات بوده اند.

طی تست های تصادف جانبی، هر دو مدل روی دو چرخ خود بلند شده و نسخه تک کابین نزدیک به واژگونی بوده است.

در زمینه حفاظت از سرنشینان در برابر ضربه شلاقی تفاوت قابل توجهی وجود داشته است.

وانت تک کابین امتیاز ضعیف – کمترین امتیاز ممکن – را دریافت کرده، اما نسخه دو کابین امتیاز خوب – بیشترین امتیاز ممکن – را کسب کرد.

مساله دیگر این بود که کیسه های هوای جانبی تنها در مدل دو کابین به صورت استاندارد وجود داشت.

همچنین، آنها به درستی در تست تصادف جانبی با ستون عمل نکرده و حسگرها محافظت ضعیفی از سر و سینه آدمک را نشان دادند.

نتایج ضعیف فیات استرادا و رم 700 با نداشتن ویژگی های ایمنی مانند ترمز اضطراری خودکار، سامانه های پشتیبانی از رانندگی بین خطوط، و سامانه تشخیص نقطه کور نیز در ارتباط بوده است.

از نظر امتیازهای خام، نمونه تک کابین وانت در زمینه محافظت از سرنشینان بزرگسال امتیاز 47 درصد، در زمینه محافظت از سرنشینان کودک امتیاز 22 درصد، در زمینه محافظت از کاربران آسیب پذیر حاضر در جاده مانند عابران پیاده و دوچرخه سواران امتیاز 40 درصد و در زمینه ویژگی های ایمنی موجود در خودرو امتیاز 42 درصد را کسب کرده است.

نسخه دو کابین در برخی موارد عملکردی بهتر داشته و در برخی دیگر بدتر بوده است.

در همین راستا، امتیاز 41 درصد برای محافظت از سرنشینان بزرگسال، امتیاز 53 درصد برای محافظت از سرنشینان کودک، امتیاز 40 درصد برای محافظت از کاربران آسیب پذیر حاضر در جاده مانند عابران پیاده و دوچرخه سواران و امتیاز 49 درصد برای ویژگی های ایمنی موجود در خودرو کسب شده است.

کلید واژه ها: تصادف – امتیاز – ستاره – نسخه – استاندارد – پنج ستاره – سرنشینان – وانت – بیشترین – تصادفات – واژگونی – خودروها – های تک – نزدیک – تفاوت – برابر – حفاظت – بررسی – ایمنی – ارزان – تحمل – نشان – دیگر – صورت – هوای – داده – ضربه – قابل – فشارمنبع