موضوع واردات خودرو به درستی عملیاتی نشده استعضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: با وجود اینکه موضوع واردات خودرو به منظور مدیریت بازار و افزایش عرضه در مجلس تصویب شده اما به درستی عملیاتی نشده است و هنوز تعداد خودروهای وارداتی بسیار کم است. –
منبع خبر: خبرگزاری بازار
دسته بندی خبر: اقتصادیمنبع