فروش خارج از ضابطه خودرو به دستگاه ها/ گزارش تخلفات ارائه می شودوزیر صمت ضمن اشاره به فروش خارج از ضابطه خودرو به برخی از دستگاه ها، از ارائه گزارش کامل این تخلف به رییس جمهوری خبر داد. – به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، سید رضا فاطمی امین در مورد دستور رییس جمهور برای پیگیری فروش خودرو به برخی دستگاه ها، اظهار کرد:
منبع خبر: مهر
دسته بندی خبر: اقتصادیمنبع