عرضه خودرو در بورس کالا، کمک به حذف دلالی | عضو ناظر مجلس


عضو ناظر مجلس در شورای عالی گفت: عرضه خودرو در بازار سرمایه به شیوه جدید، موجب کاهش اختلاف قیمت کارخانه و بازار و نیز حذف دلالی و تعدیل قیمت ها خواهد شد.


کلید واژه ها: بازار سرمایه – دلالی – بازار – خودرو – شورای عالی – تعدیل قیمت – قیمت – عرضه – کارخانه – قیمت ها – سرمایه – اختلاف – شورای – تعدیل – بورس – شیوه – کاهش – عالی – مجلس – ناظرمنبع