رکود در بازار خرید و فروش خودرو | موضوع برجام و واردات خودرو


موضوع برجام و واردات خودرو و نرخ دلار علی الخصوص درباره خودرو های خارجی باعث شده است که بازار خودرو دچار رکود شود یعنی فروشنده بیشتری در بازار نسبت به خریداران در بازار خودرو وجود دارد.


کلید واژه ها: خودرو – بازار خودرو – بازار – خرید و فروش خودرو – واردات خودرو – خرید و فروش – بازار خرید – فروش خودرو – فروش – خرید – رکود – نرخ دلار – فروشنده – واردات – خارجی – موضوع – برجام – دچار – دلارمنبع