درخواست برای تخصیص خودرو برای مادران دهه نودی ها! | کاربران

بنابراین در اولین مرحله قرعه کشی خودرو از طریق سامانه یکپارچه تخصیص خودرو؛ ظرفیت تخصیصی به این طرح 88 هزار و 455 خودرو بود، اما تعداد متقاضی واجد شرایط (طرح جوانی جمعیت) 14 هزار و 152 خودرو بود.

براساس طرح حمایت از خانواده و طرح جوانی جمعیت؛ تکلیف وزارت صمت تخصیص یک خودروی ساخت داخل به قیمت کارخانه و بدون نوبت به ماداران دارای دو فرزند و بیشتر بود که براین اساس وزارت صنعت معدن و تجارت با اهتمام نسبت به اجرای طرح مذکور در دو مرحله تخصیص یکپارچه خودرو ظرفیتی را برای این منظور ایجاد کرد.

منتخبان طرح جوانی جمعیت در اولین دوره تخصیص خودرو از طریق سامانه یکپارچه تخصیص خودرو 38 هزار و 457 نفر بودند و در این دوره ظرفیت آزاد بدون متقاضی 49 هزار و 998 دستگاه خودرو بود.

کاربران فارس من در این رابطه از مسئولان خواستند بازه زمانی این طرح را بیشتر کنید تا افراد بیشتری از این طرح بهره مند شوند.

جمع تعداد متقاضیان واجد شرایط (طرح جوانی جمعیت) در مراحل اول و دوم قرعه کشی خودرو از طریق سامانه یکپارچه تخصیص خودرو 345 هزار و 491 نفر بود که جمع ظرفیت تخصیصی خودرو از طریق سامانه یکپارچه تخصیص خودرو به این افراد 125 هزار و 501 دستگاه خودرو بوده است.

منتخبان طرح جوانی جمعیت در دومین دوره تخصیص خودرو از طریق سامانه یکپارچه تخصیص خودرو 14 هزار و 536 نفر بود و در این دوره ظرفیت آزاد بدون متقاضی 22 هزار و 510 دستگاه خودرو بود.

کلید واژه ها: فرزند – خودرو – مادران – وزارت صنعت معدن و تجارت – کاربران – تخصیص – فارس من – خانواده – مسئولان – سامانه فارس من – فارس – سامانه – جوانی – وزارت – جمعیت – وزارت صنعت – بازه زمانی – فروش خودرو – دهه 90 – فرزندآوری – وزارت صمت – ساخت داخل – صنعت معدن – اساس – بهره مند – کارخانه – اختصاص – اهتمام – اقدام – براینمنبع جمع منتخبان طرح جوانی جمعیت در دو دوره تخصیص خودرو از طریق سامانه یکپارچه 52 هزار و 993 دستگاه خودرو و جمع ظرفیت آزاد بدون متقاضی در این دوره 72 هزار و 508 دستگاه خودرو بوده است.

براساس این گزارش در دومین مرحله قرعه کشی خودرو از طریق سامانه یکپارچه تخصیص خودرو تعداد متقاضی واجد شرایط (طرح جوانی جمعیت) 200 هزار و 339 نفر بود که ظرفیت تخصیص خودرو از طریق سامانه یکپارچه تخصیص خودرو 37 هزار و 46 نفر بود.

کاربران سامانه «فارس من» با ثبت پویشی از مسئولان خواستند تا تخصیص خودرو در طرح جوانی جمعیت به مادران دارای چند فرزند که در دهه 90 فرزند دار شده اند، – ” کاربران سامانه فارس من با ثبت پویشی با عنوان فروش خودرو به مادران چند فرزند از اوایل سال 90 تعلق گیرد عنوان کردند، طرحی که برای اختصاص خودرو به مادران دارای دو فرزند و بیشتر اجرایی می شود را به خانواده هایی تسری دهید که از اوایل دهه 90 برای فرزندآوری اقدام کرده اند.