دخل دولت از 54 هزار خودروی لوکس

آمارهای سازمان امور مالیاتی حکایت از این دارد که در اجرای تکلیف مقرر در بند ف قانون بودجه امسال تعداد خودروهای گران قیمت و لوکس و میزان مالیات متعلق به آنها ۵۴ هزار دستگاه بوده و مالیات تشخیصی برای این خودروها ۵۰۸ میلیارد تومان تعیین شده است.

سازمان امور مالیاتی با کمک نیروی انتظامی تا کنون 54 هزار خودرو با ارزش بیش از یک میلیارد تومان را در کشور شناسایی کرده است.

 منبع