خودرو | از اسقاط‌ ساختگی‌ خودروهای‌ فرسوده‌ تا چگونگی کاهش قیمت خودرو

روزنامه ابرار اقتصادی در این باره نوشت: رییس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو کشور گفت: کلیدی ترین کار در موضوع ارتقای کیفی خودروهای داخلی این است که خودروسازان به تولید خودروهای روز که از کیفیت باالتری برخوردارند، بپردازند.
»محمدرضا نجفی منش« در گفت وگو با ایرنا با اشاره به فرا رسیدن روز ملی کیفیت، افزود: کیفیت خودروهای تولیدی داخلی به دو نکته اساسی بستگی دارد؛ نخست، جدید یا قدیمی بودن خودروها و دوم، حرکت خودروسازان برای ارتقای کیفی تولیدات. وی گفت: امروز خودروهایی مثل پراید و پژو ۴۰۵ که بیش از سه دهه از تولید آنها می گذرد، هرچقدر هم که خوب تولید شوند از آنجایی که نیاز روز مشتریان را تامین نمی کنند، نمی توانند باکیفیت تلقی شوند.
رییس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو کشور بیان داشت: در این زمینه یکی از راهکارها این است که هر خودرو بیش از ۱۰ سال در کشور تولید نشود. وی ادامه داد: در حدود یک سال گذشته خودروسازان حرکت های خوبی در زمینه بهبود کیفیت تولیدات خود به ویژه با رفتن به سمت پلتفرم ها و محصوالت جدید آغاز کرده اند و همین که امروز تعداد خودروهای ناقص در کف پارکینگ های دو خودروساز بزرگ کشور به صفر رسیده به معنای افزایش ۲۰ درصدی کیفیت است.

منتظر خودروهای فرانسوی نباشید!

روزنامه اخبار صنعت در این باره نوشت: سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: دولت ایران و وزارت صمت، خودروسازان فرانسوی را به خاطر رفتارشان تحریم کرده
است و اجازه نمی دهد تا آن ها با ابزار تحریم، صنعت و بازار خودروی ایران را تحت فشار بگذارند.امید قالیباف گفت: به خاطر رفتار غیر
حرفه ای که فرانسوی ها در سال های گذشته داشته اند، دیگر اجازه ثبت سفارش و واردات محصوالت رنو، پژو، سیتروئن و سایر خودروسازان فرانسوی را نمی دهیم.به گفته وی، در این چند وقته هم هیچ مجوزی برای ورود خودروهای فرانسوی صادر نکرده ایم و تمرکزمان برای
واردات، صرفا بر روی خودروهای ژاپنی ، چینی، و اروپایی غیر فرانسوی است.سخنگوی وزارت صنعت خاطرنشان کرد: وزارت صمت و دولت
ایران، خودروسازان فرانسوی را به خاطر رفتارشان تحریم کرده است و دیگر نمی گذارند تا آن ها بتوانند با ابزار تحریم صنعت و بازار خودروی
ایران را تحت فشار بگذارند.

اگر نرخ ارز بگذارد، قیمت خودرو پایین می آید

روزنامه آفتاب اقتصادی در این باره نوشت: عضو کمیســیون حمل و نقل شورای شهر تهران گفت: تحویل گرفتن خودروهای فرسوده از صاحب و اسقاط آن تنها به صورت شکلی انجام می شود یعنی عمال خودرویی اسقاط نمی شود. علی اصغر قائمی عضو کمیسیون حمل و نقل شورای شــهر تهران در پاسخ به ســوالی مبنی بر اینکه اسقاط خودروهای فرسوده در پایتخت چه وضعیتی دارد؟ اظهار کرد: متاسفانه این کار در تهران با فراز و نشسب های زیادی روبرو بوده است، چرخه اسقاط خودروهای فرسوده دچار اشکال است. وی ادامه داد: تحویل گرفتن خودروهای فرسوده از صاحب و اسقاط آن تنها به صورت شکلی انجام می شود یعنی عمال خودرویی اسقاط نمی شود اما گواهی اسقاط صادر می شود. عضو کمیسیون حمل و نقل شورای شهر تهران تاکید کرد: در چرخه اسقاط خودروهای فرسوده باید بازنگری شود، زمانی باید به صاحب خودرو فرســوده گواهی اسقاط تحویل داد که حتما اسقاط انجام شده باشد نه اینکه برای صدور گواهی هزینه ای پرداخت شود. قائمی بیان کرد: این اقدامات موجب فساد می شود و ستاد بازسازی خودروهای فرســوده گزارشی ارائه نکرده اســت.

واردکنندگان خودرو باید خدمات پس از فروش ارائه کنند

شفقنا اقتصادی – قیمت  و واردات خودرو از موضوعات مورد بحث در  صنعت خودرو در کشور شده است.

روزنامه افتصاد مردم در این باره نوشت: تهران ۲۰ شب گذشــته ۲۵ آبان رنگ و بویی خودرویی داشت و مصطفی طاهری، رئیس کمســیون صنایع و معادن مجلس شــورای اسـلـامی با حضور در یک برنامه پاســخگوی بخشی از اقدامات مجلس در خصــوص مصوبه اخیــر واردات خودرو به کشــور بود. وی با اشــاره به تاثیر کاهش تــورم تولیدی بر مصرف کننده گفت: بحث روند کاهشــی تورم به معنای کاهش قیمت نیســت؛ بلکه افزایش قیمت و روند آن کند شده و شیب آن کمتر می شود.
طاهری خاطرنشــان کرد: میزان تولید در بخش صنعت در چند ماه منتهی به آبان نسبت به بقیه حوزه ها افزایشــی بوده اســت و هر چقدر افزایش تولید داشته باشیم در تورم تاثیر مستقیم دارد؛ کمااینکه در صنعت نزدیک به ۷ درصد رشد تولیدی داشــتیم. یعنی تقریبا از اول ماه جاری ۳ تا ۷ درصد نسبت به مشابه ســال قبل افزایش تولید داشتیم.

چگونگی اجرای مصوبه واردات خودروی خارجی است که اهمیت دارد!

غامی درباره مولفــه واردات خودرو در تنظیــم بازار گفت: در نگاه اول واردات خــودرو تاثیر مثبتی به لحــاظ روانی در بازار می گذارد. اما بر اســاس مصوبه واردات خودرو بــرای واردات سقف قیمت در نظر گرفته شــده و ماکسیمم ۱۰۰ هزار خودرو را می توانیم وارد کنیم. اگر تولید خــودرو را حدود یک میلیون در نظر بگیریم، این واردات تغییر زیــر ۱۰ درصد بازار را به خود اختصاص می دهد. این کارشــناس اقتصادی افزود: این واردات از نظر روانی مثبت اســت ولی اینکه واقعا میزان کمبود عرضه کشــور را بخواهد تامین کند بــه نظرم خیر توانایــی این کار را نــدارد. البته این حرف که خودروهای رقابتی تولید بشــود درســت اســت. اما هدف گذاری اینکه چــه خودرویی تولید بشــود خیلی مهم تر است. اینکه از میان فاکتورها چه ویژگی ها و قابلیت هایی برای صادرات و تامین کننده نیاز داخل باشد و صرفه به مقیاس داشته باشد. چقدر خودرو ســاز بتواند خودرویی را تولید کند که هم صرفه به مقیاس را داشته باشــد و هم مانع زیان و باعث افزایش عرضه شود.منبع

به گزارش شفقنا اقتصادی  روزنامه های اقتصادی چاپ امروز به موضوع خودرو ورود کرده اند. که در زیر به بررسی برخی از این مشکلات پرداخته ایم:

اسقاط‌ ساختگی‌خودروهای‌فرسوده‌ در‌پایتخت

سمیرا غامی، کارشناس بازار خودرو در تماس تلفنی پیرامون واردات کالا و تاثیر آن بر قیمت خــودروی داخلی به تهران ۲۰
گفت: در بحث تغییر قیمت خودرو فاکتورهای مختلفی دخیل هستند. ما دو قیمت داریم؛ قیمت بازار و قیمت کارخانه. قیمت
بازار در بحث اقتصادی تعادل بین عرضه و تقاضا اســت، منتها مســائل خرد و کان اقتصادی روی این حوزه تاثیر گذار است.
مانند تحریم، نوسانات ارزی و تورم ها. این مسئله منجر می شود که در نهایت خودرو به عنوان کاالی ســرمایه ای و ارزش دارایی
برای مردم قلمداد بشود. غامی افزود: واقعیت این است که افزایش نرخ دلار در افزایش قیمت های اخیر طبیعتا دخیل اســت. وقتی که شاهد افزایش نرخ تورم داخلی بــه دنبال افزایش نرخ ارز هســتیم، انتظارات قیمتی شــکل می گیرد. در نهایت آنها تعیین می کند که قیمت
چه باشــد و اگر تغییرات چشــم گیر نباشد نوســانات تاثیری نمی گذارد. در مجموع همه مسائل اقتصادی مثل یک مجموعه می ماند. می شود اســتراتژی هایی برایش در نظر گرفت چه در حوزه نظارتی چه سیاست گذاری در حوزه واردات خودرو.

روزنامه ابرار اقتصادی در این باره نوشت: علی جدی عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس در رابطه با انتقاد دبیر انجمن واردکنندگان خودرو مبنی بر اینکه »چرا خودروسازان باید به واردات خودرو دست درازی کنند و مورد حمایت باشند«، گفت: آنها تولیدکننده هایی مانند ایران خودرو و سایپا را می بینند، ولی حدود ۳۰۰ شرکت در این حوزه فعالند و تبصره دیگری هم آمده که اگر این واردکنندگان خودرو وارد کردند باید پاسخگوی مشکالت بعدی این خودروها نیز باید باشند.
علی جدی در گفت و گو با ایسنا،در رابطه با انتقاد اخیر دبیر انجمن واردکنندگان خودرو درخصوص آیین نامه واردات خودرو، گفت: آیین نامه قبلی رسانه ای شد و آیین نامه جدید نیز کامال رسانه ای شده است و در قانونی که مجلس ارئه کرد بندی وجود داشت که مجمع تشخیص مصلحت نظام آن را بر این اساس که ساماندهی واردات خودرو باید همراه با انتقال دانش و فناوری باشد، اصالح کرد. عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد: این بند باعث می شود کسانی که می خواهند خودرو وارد کنند همزمان باید هم تولید داشته و هم انتقال دانش داشته باشند که این بند آیین نامه تا حدودی دست وزارتخانه را بسته است و مانع می شود تا واردکنندگان صرفا نتوانند به صورت تجاری خودرو وارد کنند. وی افزود: بنابراین مجموعه های بخش خصوصی و دولتی و همه کسانی که در حوزه خودرو کار می کنند می توانند همراه با انتقال دانش واردات داشته باشند؛ یعنی بحث واردات را که انجام می دهند در کنار آن مثال دانش فنی گیربکس یا موتور هیبریدی را نیز می توانند وارد کنند و یا اینکه واردات بعضی از قطعات الکترونیکی که در کشور نداریم را می توانند درقراردادهایشان با شرکتهای تولید کننده خودرو که بین المللی هستند، بگنجانند.

کیفیت خودروهای قدیمی قابل ارتقا نیست

بعد از واردات خودرو با فروش انحصاری چه می کنیم؟