خودروی ارزان سیری چند؟

مدت هاست بحث تولید یا واردات خودروی ارزان به نقل محافل خودرویی تبدیل شده.

اما بسیاری بر این اعتقادند این نامگذاری شعاری بیش نیست و نظر مردم در مورد برچسب قیمتی یک خودروی اقتصادی با قیمت های مطرح شده زمین تا آسمان فاصله دارد.

 منبع