خبر مهم، آیا افزایش قیمت کارخانه ای خودرو ها اعمال میشود؟!

اخیرا شایعاتی در باب افزایش قسمت کارخانه ای خودرو های داخلی شنیده شده است اما وزیر صنعت، معدن و تجارت بالاخره تکلیف را مشخص کرد.منبع