خبر بد برای این متقاضیان خرید خودرو!تخصیص یکپارچه خودرو باید برای متقاضیان حائز شرایط فعال می شد تا به جهت انتخاب پنج اولویت خودرویی شان اقدام کنند؛ اکنون پس از گذشت یک روز، این سامانه هنوز دچار اختلال است و تعداد بسیاری حتی نمی توانند وارد سامانه شوند – گام دوم مشارکت در مرحله دوم فروش یکپارچه خودروها …
منبع خبر: زنهار نیوز
دسته بندی خبر: اقتصادیمنبع