حسین خزلی مدیرعامل کارگزاری بانک آینده شد

به گزارش صدای بورس، حسین خزلی اولین دبیر کل کانون کارگزاران بورس بوده و در سوابق او مدیر عاملی کارگزاری بانک تات و سال ها مدیر عاملی کارگزاری بنک کشاورزی دیده می شود .منبع