تولید خودرو با کیفیت در گرو آزمون قطعات و تصادف | رییس انجمن


رییس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه گفت: هیچ قطعه و خودرویی بدون آزمون نباید وارد بازار شود و یکی از شروط افزایش تولید خودرو، باید افزایش کیفیت باشد.


کلید واژه ها: خودرو – افزایش – افزایش تولید – تولید – آزمون – کیفیت – بدون آزمون – خودرویی – یکی از – صنایع – بازار – تخصصی – قطعات – انجمن – تصادف – بدون – رییس – نیرو – قطعه – شروطمنبع