تمدید مهلت واریز وجه برندگان خودروهای خارجی اموال تملیکی

شرایط فوق مطابق این اطلاعیه به کلیه برندگان مزایده ۵۶۵ اعلام می‌شود.

به گزارش منیبان از سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، در مواردی که مبلغ فروش خودرو و کارمزد سامانه ستاد توسط خریدار ندانسته یکجا به یک حساب واریز شده است با هماهنگی امور مالی سازمان مبالغ به ایشان عودت تا موارد به‌صورت تفکیکی به حساب‌های مربوطه واریز شود.

شرایط فوق مطابق این اطلاعیه به کلیه برندگان مزایده ۵۶۵ اعلام می‌شود.
منبع

ب) اگر مغایرت به نحوی باشد که قیمت واقعی خودرو کمتر از ارزش برنده شده در مزایده باشد، خودرو به برنده تحویل و کاردکس سازمان اصلاح و جهت شماره‌گذاری به راهور ارسال می‌شود. در صورت عدم رضایت برنده مزایده ودیعه به ایشان مسترد و خودرو در مزایده بعدی مطرح می‌شود.

این سازمان در اطلاعیه دیگری آورده است: درصورتی‌که در زمان پلاک‌گذاری خودرو مغایرتی در کاردکس صادر شده توسط سازمان (شرح کالا مندرج در مزایده شامل تیپ، مدل، سال ساخت، رنگ و تعداد سیلندر) با اطلاعات دفتر فنی و مهندسی راهور ملاحظه گردید، راهور از پلاک کردن خودرو امتناع و موارد را جهت اقدامات ذیل به سازمان منعکس می‌کند:


الف) اگر مغایرت به نحوی باشد که قیمت واقعی خودرو بیشتر از ارزش برنده شده در مزایده باشد، مابه‌التفاوت تعیین شده توسط کارشناسان رسمی از برنده مزایده اخذ و کاردکس سازمان اصلاح و جهت شماره‌گذاری به راهور ارسال می‌شود. در صورت عدم پرداخت مابه‌التفاوت توسط برنده مزایده ودیعه به ایشان مسترد و خودرو در مزایده بعدی مطرح می‌شود.