تصویر صنعت ایران پس از حذف ارز 4200

منبع خبر: فردای اقتصاد
دسته بندی خبر: اقتصادیمنبع