تخفیف شیرین وزیر صمت برای خودروسازان

 این اقدام وزارت صمت می تواند تبعات سوئی مانند افزایش آلودگی شهرها را در پی داشته باش.

 منبع

نمایندگان مجلس به دنبال این بودند تا در طرح ساماندهی صنعت خودرو پای خودروسازان را به پروژه اسقاط فرسوده ها باز کنند، اما وزارت صمت با ارائه لایحه ای تلاش می کند تا از بار هزینه ای شرکت های خودروساز بکاهد.