ببینید | سد کردن راه خودروهای عبوری توسط مردم از فرط تشنگی در نزدیکی مرز مهران


ببینید | سد کردن راه خودروهای عبوری توسط مردم از فرط تشنگی در نزدیکی مرز مهران

به دلیل نبود امکانات و ضعف در تامین آب آشامیدنی زائران، در 25 کیلومتری مرز مهران، زائران اربعین از فرط تشنگی مقابل ماشین‌های عبوری را می‌گرفتند و از آنها تقاضای آب می‌کردند.منبع