انتقاد شدید نماینده مجلس از جریمه نقدی بدحجابی و محدودسازی اینترنت همزمان با «هزار معضل» مردم

و جریمه نقدی برای بدحجابی و سخت گیری بیشتر بر مردم هستند!

بیشر بخوانید :

در حالیکه مردم زیر بار فشار مشکلات معیشتی، اجاره خانه، قیمت خودروهای بی کیفیت، قطعی آب و برق، گرانی ارز

۲۱۲۱منبع

و نگرانی از مذاکرات بی حاصل اتمی و هزار معضل دیگر به زانو در آمده اند؛ برخی بزرگواران در کشور به دنبال محدود سازی اینترنت

رحیمی‌ جهان آبادی نماینده مجلس نوشت: ‌

انتقاد شدید نماینده مجلس از جریمه نقدی بدحجابی و محدودسازی اینترنت