اما و اگرهای برقی سازی خودروها در کشورافزایش ظرفیت در نیروگاه های موجود تولید برق و نیروگاه های تولید انرژی پاک همچنین توسعه زیرساخت شبکه توزیع از پیش نیازها برای برقی سازی خودرو است. – به گزارش خودروی این کشور فعالیت کند. نقش سازمان های نظارتی در جنبش برقی سازی خودروها بسیار حائز اهمیت است وی گفت: رشد صنعتی …
منبع خبر: خبرگزاری بازار
دسته بندی خبر: اقتصادیمنبع