الزام خودروسازان به ارائه برنامه برای افزایش کیفیت و ایمنی

حدادی با اشاره به نشست کمیسیون امور داخلی کشور: سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شورا ها در مجلس تاکید کرد: خودروسازان ملزم به ارائه برنامه برای افزایش کیفیت و ایمنی تولیداتشان به مجلس شدند.


کلید واژه ها: کمیسیون امور داخلی کشور – سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور – سخنگوی کمیسیون امور داخلی – ارائه برنامه – خودروسازان – کمیسیون – برنامه – افزایش – کیفیت – داخلی – ارائه – ایمنی – کشور – مجلس – سخنگوی – حدادی – اشاره – نشست – شورامنبع