افزایش وصول مالیات از ماشین های لوکس و منازل خالی از سکنه/2 هزار ماشین لوکس و هزارو 265 خانه خالی مشمول مالیات

برای مجموع دو هزار و 38 خودرو لوکس (با ارزش بالای یک میلیارد تومان) در استان 15 میلیارد و 600 میلیون تومان مالیات منظور شده است.


کلید واژه ها: مالیات – میلیارد – هزار – لوکس – وصول مالیات – تومان – ماشین – ماشین لوکس – خودرو لوکس – خانه خالی – خالی – میلیون – خودرو – استان – مشمول – منازل – ارزش – وصول – خانهمنبع