ازسرگیری تنش ها بین کوزوو و صربستان | بالا گرفتن تنش های


بالا گرفتن تنش های بین صربستان و کوزوو بر سر اجرای مصوبه الزام صرب ها به نصب پلاک خودرو صادر شده از جانب کوزوو مقامات اروپایی و ناتو را نگران کرده است.

– ، شبکه خبری اس ار اف سوییس در گزارشی نوشت: در کوزوو، تنش بین نمایندگان اقلیت صرب و دولت در پریشتینا افزایش یافته است.

همه صرب ها از سمت های خود در نهادهای کوزوو مانند پلیس، قوه قضاییه، پارلمان و مقامات محلی استعفا داده اند.

آنها به این ترتیب به تصمیم دولت کوزوو مبنی بر الزام صرب های قومی به تعویض پلاک های صادر شده توسط صربستان با پلاک های کوزوو اعتراض کردند.

این تصمیم گیری برای استعفا در نشست فهرست سرپسکا که مورد حمایت بلگراد است در زوکان، شمال کوزوو، در آخر هفته گرفته شد.

از جمله در این نشست افسران پلیس صرب تبار یونیفورم پلیس کوزوو خود را با تشویق شرکت کنندگان در جلسه درآوردند.

دولت در پریشتینا پیش از این رییس پلیس منطقه ای مسئول منطقه شمال صرب ها در کوزوو را برکنار کرده بود.

وی از فراخوان مردم برای تعویض پلاک خودداری کرده بود.

هم زمان پریشتینا مهلت ایجاد این تغییر را تا 21 آوریل سال آینده تمدید کرد.

در صورت تخلف باید تذکرات تدریجی تا جریمه داده شود.

یک سال پیش نیز دولت کوزوو تلاش کرده بود تا پلاک خودروهای این منطقه را یکدست کند که در اجرای آن ناکام ماند.منبع