آینده اقتصاد ایران از دوربین بودجه 1402بورس امروز اگرچه کار خود را با یک بازدهی مثبت به پایان رساند اما از پس از گذشت یک ساعت، قدرت عرضه ها با افزایش همراه شد. بورس تهران در روز سه شنبه تحت تاثیر بازگشایی نمادهای خودرویی با فشار عرضه همراه شد و در غالب نمادها در محدوده متعادل و مثبت پیگیری شد. – البته نمادهای …
منبع خبر: فردای اقتصاد
دسته بندی خبر: اقتصادیمنبع