آخرین مهلت شرکت در مزایده خودروهای خارجی

عودت سپرده‌های الکترونیکی غیربرندگان (نفر سوم و بعد از آن) در ۱۰ روز اداری انجام خواهد شد. پرداخت نقدی از طریق سیستم بانکی (پایا/ساتنا) به شماره شبا (IR۶۸۰۱۰۰۰۰۴۰۰۱۰۰۰۵۰۶۳۷۰۷۸۳) انجام می‌شود.

تایید نهایی ضمانتنامه متقاضیان منوط به تایید ذی‌حسابی‌ و اداره‌کل امور مالی سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی است.
منبع

به گزارش منیبان؛ شرکت کنندگان تا ساعت ۲۴ روز اول آبان ماه می توانند برای شرکت در مزایده قیمت‌های پیشنهادی خود را در سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد) ثبت کنند.

مبلغ تضمین ۱۵درصد مبلغ پایه مزایده است و  مدت اعتبار ضمانتنامه سه ماه از آخرین تاریخ تحویل پیشنهاد بوده و برای مدت سه ماه دیگر قابل تمدید باشد. ضمانتنامه‌های ارائه شده با اعتبار کمتر قابل پذیرش نخواهد بود. تخصیص ضمانتنامه بانکی به صورت تجمیعی نیز امکان پذیر است.

ضمانتنامه‌های بانکی باید تا پایان مهلت مقرر (پایان زمان اداری روز یکشنبه، اول آبان‌ماه ۱۴۰۱) تحویل مسوول مربوطه در سازمان اموال تملیکی استان شود. امکان تحویل ضمانتنامه بانکی در همه استان‌ها وجود دارد.

درخواست صدور ضمانتنامه (سپرده الکترونیک) یا واریز وجه نقد برای شرکت در مزایده دوم فوق‌العاده ۵۶۶ خودروی خارجی ضروری است.


تضامین شرکت در مزایده‌ها باید به صورت کاملا خوانا در سامانه ستاد بارگذاری شود. بدیهی است در صورتی که امکان رویت و تایید مندرجات تضامین در سامانه ستاد میسر نباشد، امکان تایید ودایع ناخوانا و مخدوش میسر نیست.

در فرم ضمانتنامه‌های بانکی صادره جهت شرکت در مزایده درج نام متقاضی و ضامن، موضوع انجام کار (شامل شماره مزایده، نام کارفرما/ ذینفع (سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی)) ضروری است.

در صورتی که ضمانت نامه از سوی بانک صادره کننده دارای برگ تمدید باشد، مزایده‌گر باید نسبت به بارگذاری ضمانتنامه و تمدید آن به صورت توامان اقدام کنند. توکن دریافتی و ضمانتنامه بانکی باید متعلق به یک شخص بوده و در صورت مغایرت ضمانتنامه تایید نمی‌شود.